Vytauto Didžiojo universiteto Aplinkotyros katedroje įgyvendinamas iš Europos Komisijos Horizon 2020 Mokslo ir inovacijos programos lėšų finansuojamas projektas „H2020-SwafS-2018-1 projektas „Miestų sveikata, miestiečių aplinkos ir sveikatos moksliniai tyrimai“ (angl.: (CitieS-Health), bus vykdomas trejus metus. Projekto koordinatorius yra Barcelona Research Institute for Global Health (Ispanija), kiti partneriai: SME Ideas for Change (Ispanija), SME Epidemiologia e Prevenzione (Italija), Research Institut Jozef Stefan (Slovėnija), Utrecht University, Institute for Risk Assessment Sciences (Nyderlandai) ir Vytauto Didžiojo Universitetas.

Projekto problematika atitinka Europos Komisijos 2013 m. patvirtiną Darnaus judumo mieste koncepciją, kuri paskatino Nacionalines ir vietines institucijas rengti naują strategiją, skirtą pereiti prie ekologiškesnių ir darnesnių transporto sistemų naudojimo.  Strategijos įgyvendinimo prielaida – ekologiškos susisiekimo priemonės mieste ir priemiestyje, didesnis žaliųjų miesto erdvių prieinamumas ir pilietiškas gyventojų požiūris į supančią aplinką. Darnus judumas tapo ypač aktualus pastaraisiais metais paaiškėjus, kad nepalankūs miesto aplinkos veiksniai yra susiję su neigiamu poveikiu gyventojų sveikatai. Visa tai skatina gyventojų susirūpinimą aplinkos kokybe gyvenamuosiuose rajonuose, kuriasi nevyriausybinės organizacijos, siekiančios, kad būtų sumažintas aplinkos triukšmas, oro tarša, padaugėtų žaliųjų miesto erdvių. Lietuvoje įgyvendinant darnaus judumo programą ir kuriant sveiką miesto aplinką, ypatingai svarbus yra gyventojų pilietiško požiūrio didinimas ir svarbiausių poreikių tenkinimas, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę ir sumažinti nepalankių aplinkos veiksnių keliamas pasekmes sveikatai. Gyventojų aktyvumui didinti Europos Komisija pasiūlė Bendrąją H2020-SwafS-2018 programą, skirtą skatinti pilietiškumą ir didinti miesto gyventojų galimybę įsitraukti į aplinkos sveikatos tyrimus naudojant prieinamas technologijas ir naujas žinias, ir, atsižvelgiant į gyventojų reikmes ir pasiūlymus, didinti spaudimą politikams kuriant sveiką ir saugią miesto aplinką.

Įgyvendinamo projekto tikslas – sukurti priemonę, skatinančią kurti miestiečių mokslinius projektus ir kartu su mokslininkais analizuoti gyvenamosios aplinkos ekspozicijos poveikį sveikatai. Projekto tikslams įgyvendinti planuojama sukurti efektyvų ir plačiai pritaikomą miesto gyventojų mokslinio projekto skaitmeninį modelį, kuris būtų tinkamas įvairių mokslo sričių specialistų ir visuomenės atstovų maksimaliam bendradarbiavimui. Projekto įgyvendinimo koncepcija pagrįsta nuostata, kad, siekiant sukurti sveikesnę miesto aplinką, turi būti didesnis miestiečių sąmoningumas ir išprusimas aplinkos ir sveikatos srityse ir padidėtų išaiškintų vietinių aplinkos sveikatos problemų sprendimo galimybės. Šiame tarptautiniame CitieS-Health projekte, miestų bendruomenių atstovai aktyviai bendradarbiaus su mokslininkais, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir vykdomosios valdžios atstovais. Bus sukurti bandomieji (pilot) bendri miestiečių ir mokslininkų projektai penkiuose projekto vykdymo miestuose (Barselonoje, Kaune, Liublianoje, Lukoje ir Utrechte). Bandomieji projektai aprėps miesto aplinkos ekspoziciją (transporto oro tarša, triukšmas, medienos deginimo teršalai, miesto planavimas ir mobilumas),  didžiausią rūpestį gyventojams keliančias sveikatos problemas ir jų tarpusavio ryšį. Miestiečiai į projektus bus įtraukiami pradedant projektą ir kuriant lokalaus tyrimo mokslinę hipotezę, taip pat numatant aktualius mokslinio tyrimo klausimus, sudarant tyrimų planą, parenkant metodus, duomenų surinkimo būdus. Kartu bus aptarti analizės metodai, duomenų interpretavimas, duomenų valdymo principai ir procedūros bei gautų naujų duomenų sklaida.

Siekiant įgyvendinti numatytas užduotis, buvo suplanuoti 7 darbo paketai (DP). Kiekvienas DP turi numatytus tikslus, uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones. Kauno mokslininkai, kartu su Kauno bendruomenių atstovais, įneš savo įnašą į visų darbo paketų užduočių įgyvendinimą, tačiau didžiausias dėmesys bus skiriamas Kaune atliekant bandomąjį tyrimą, skirtą nustatyti ryšį tarp miesto planavimo, gyventojų fizinio aktyvumo ir sveikatos. Prof. Regina Gražulevičienė (VDU Gamtos mokslų fakultetas) vadovaus DP, skirtam įvertinti lokalias miestiečių mokslines veiklas ir politikos rekomendacijas ir koordinuos atskirų konsorciumo dalyvių pastangas kuriant lokalius bandomuosius tyrimus, siekiant perkelti gautus rezultatus į bendras rekomendacijas, skleidžiant patirtį ir rezultatus tarptautinėse konferencijose.

Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto profesorė Regina Gražulevičienė

Kaune vykdomame projekte bus naudojami aplinkos epidemiologijos tyrimo metodai, visuomenės sveikatos žinios. Projekto dalyviai įgys žinių  kaip reikia nustatyti aplinkos veiksnių ekspozicijos dydį ir kaip vertinti miesto aplinkos ekspozicijos keliamą riziką sveikatai ir pasiūlyti priemones sveikatos rizikai mažinti. Bus išugdyti projekte dalyvaujančių visuomenės atstovų mokslinių įgūdžių pradmenys ir padidės galimybės patiems sukurti projektus. Įgyvendinant projektą, bus sukurtos prieinamos priemonės, skirtos formalioms ir neformalioms mokslinėms studijoms aplinkos ir sveikatos srityje, kurios didins miesto bendruomenių rengiamų mokslinių projektų kokybę ir konkurencingumą.